วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เดิมชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่ง ของมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม พระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นโดย นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมพระนครศรีอยุธยา ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรมขนาดเล็ก ใช้ อาคารของมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคม ๒ หลัง บนที่ดินของราชพัสดุวังหน้าพระนครศรีอยุธยา จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ตั้งอยู่ตลาดหัวแหลม เลขที่ ๒๑/๒๓ หมู่ที่ ๒ ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอ พระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเลขานุการและกลุ่มวิชาการขาย หลักสูตรกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๒๖ มี นายพจน์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และได้รับอนุญาตให้เปิดการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล สายบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร เพื่อให้ทันสมัยต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันมีนายธนวัฒน์  บุญพร เป็นผู้รับใบอนุญาต