วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย

ปรัชญา

                 ทำงานดี ความรู้เด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม


อัตลักษณ์
                 ทำงานดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม


เอกลักษณ์
                 จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ