วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตร อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัจนวิชาชรพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชร สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขางาน การตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร อาชีวศึกษา ระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชร สาขางาน การบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขางาน การตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตร อาชีวศึกษา ระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ สาขางาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ