วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต

1. นายพจน์ พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2554
2. นายอัครพล พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560
3. นางทิพาพร สันติตรานนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
4. นายธนวัฒน์ บุญพร ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน

ครูใหญ๋/ผู้อำนวยการ

1. นายสุพจน์ แสนโรจน์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2533
2. นายบรรจง ทรัพย์ล้อม ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2543
3. นายปลด โพธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2545
4. นายปรีชา พลทรัพย์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2560
5. นายประภา ส่งสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง สิงหาคม 2546 - พฤษภาคม 2550
6. นายทิพาพร สันติตรานนท์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พฤษภาคม 2550 - พฤษภาคม 2562
7. นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2565
8. นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน