วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
Ø มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง 41 ห้องเรียน
Ø มีอาคารประกอบคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง 8 ห้องเรียน
Ø มีหลังคาโดมกันแดดคลุมทั่วบริเวณสนาม
Ø มีหอประชุม พระศรีสรรเพชญ จำนวน 1 หลัง