วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลจัดเก็บรักษาและบริการข้อมูล และสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูล ทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์
 และวิธีการที่สำนักงานคะณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
- พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ การใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงาสนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงและรายงานการปฏิบัติงานตำลำดับขั้น