วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

- ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร และหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ

- สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

- เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

- รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

- ให้บริการเกี่ยวกับการับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ของบุคลากร นักเรียนนักศึกษา

- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น