วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
21/23 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ 035-321201,035321202,035242287
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

          - จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษา และตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา

ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

          - ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

          - ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

          - ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

          - ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          - สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          - จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น